W dniu 1 września 2020r. czekamy na dzieci w dwóch budynkach, w których obowiązują procedury bezpieczeństwa dzieci i pracowników  w okresie funkcjonowania w zagrożeniu epidemicznym, które są godne z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. Każdy rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek zapoznania się i obowiązkowego przestrzegania oraz 1 dnia w przedszkolu podpisania i złożenia ( do nauczyciela oświadczenia .

Tu pobierz oświadczenie: 

Podstawa prawna:  §4 Rozporządzenia MEN z dnia 11 maja 2020 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Wytyczne przeciwepidemiczne Głownego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej .

Działania profilaktyczne podejmowane przez placówkę to:

– rozmowy i pogadanki z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,

– wywieszenie w widocznym miejscu instrukcji dotyczącej mycia rąk i ich dezynfekcji,

-zwrócenie uwagi, aby do przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele, inni pracownicy oraz dzieci,

– zaapelowanie do rodziców, których członkowie rodziny wrócili z podróży zagranicznych o pozostawienie dzieci w domu przez okres 2 tygodni,

– zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie czystości i higieny w przedszkolu,

– usunięcie wszelkich zabawek i wyposażenia trudnych do dezynfekcji,

– systematyczna dezynfekcja i prowadzenie monitorowania tych działań,

– częste mycie rąk, osłanianie twarzy w czasie kichania

W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów chorobowych nauczyciele są zobowiązani do natychmiastowego odizolowania go od grupy,  poinformowania o zaobserwowanym stanie rodziców dziecka, którzy z kolei mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola najszybciej jak to możliwe.

Personel przedszkola ma prawo odesłać rodziców z dzieckiem do domu w przypadku zauważenia objawów chorobowych takich jak gorączka, kaszel, duszności.

W sytuacji powrotu z terenów występowania koronawirusa i zauważenia u siebie lub dziecka objawów grypopodobnych, ze szczególnym uwzględnieniem powrotu z terenów z licznym odsetkiem występowania choroby, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia są sprawdzane na bieżąco i wszelkie podejmowane kroki są zgodne z ich aktualną treścią.

W związku z określeniem przez Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 425 sierpnia 2020 roku wytycznych dla przedszkoli, powierzchnia przypadająca na jedno dziecko wynosi minimum 1,5 m2. 

Dzieci w oddziale przedszkolnym mogą być zbliżone do siebie wiekowo i będą przebywać w jednej określonej ściśle sali, bez możliwości jej zmiany, mieszania czy łączenia grup.

Przed wejściem do szatni w holu przedszkola  dezynfekujemy  ręce. do porzedszkola wchodzi tylko 1 rodzic  z dzieckiem i na korytarzu lub w szatni musi zachować 1,5 m dystans społeczny.

Sale są przygotowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 4 maja 2020 roku.  W salach, w których będą przebywały dzieci, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (miśki, pluszowe zabawki, materiały miękkie i nietrwałe.)

 1. Zabawki użyte przez dzieci do zabawy będą codziennie czyszczone i dezynfekowane.
 2. Sale dydaktyczne, będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 3. Organizując dziecku miejsce do spania, zachowany zostanie dystans pomiędzy leżakami.  Po zakończeniu leżakowania są one dezynfekowane.

Dzieci pod opieką nauczyciela będą korzystały z dwóch placów zabaw znajdujących się na terenie placówki. Na terenie przedszkolnego placu przy ul. Wojska Polskiego dzieci wychodzą do ogródka w różnych godzinach  Organizacja pobytu dzieci na świeżym powietrzu będzie uwzględniała zachowanie możliwie maksymalnej odległości dzieci od siebie oraz zmianowości grup tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie.

Bramka wejściowa na teren przedszkola od strony parkingu i placu zabaw będzie zamknięta!

RODZICE:    

 1. Do placówki przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe ( nawet bez kataru).                                                              
 2. Nie posyłamy dziecka do przedszkola, jeżeli w domu ktoś przebywa w kwarantannie lub izolacji.
 3. Dzieci przyprowadzane są i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 4. Nie pozwalamy dziecku przynosić do przedszkola przedmiotów osobistych lub zabawek z domu rodzinnego.
 5. Nieustannie przypominamy dzieciom o podstawowych zasadach  higieny  ( nie podawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania ust, oczu, nosa, częste mycie rąk,  zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu chusteczką higieniczną i natychmiastowe jej wyrzucanie do kosza.)
 6. Po wejściu do budynku przedszkola obowiązkowo dezynfekujemy ręce korzystając z dozownika. 
 7. Rodzic/opiekun  przyprowadzający i odbierający dziecko zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m.
 8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (maseczka osłaniająca usta i nos, rękawiczki).
 9. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców na piętro przedszkola i znajdujących się tam sal dziecięcych. Dziecko odprowadza i przyprowadza do rodzica dyżurujący pracownik przedszkola.
 10. Dzieci przyprowadzane są do godz. 8.30.
 11. W drodze do przedszkola i z przedszkola dziecko, jeżeli ukończyło 4 lata zaopatrzone jest w osłony nosa, o które dbają rodzice. W przedszkolu osłony te nie są obowiązkowe.

NAUCZYCIELE:

 1. Nauczyciele w pierwszym dniu przyjęcia dzieci do przedszkola przeprowadzą z dziećmi instruktarz dotyczący zasad obowiązujących w przedszkolu oraz przeprowadzą pogadanki i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu. Komunikaty i warsztaty mają wzbudzić w dzieciach poczucie troski, bezpieczeństwa i odpowiedzialność za swoje zachowanie. Zabrania się udzielania informacji, które mogą wywołać lęk u dzieci.
 2. Żaden nauczyciel nie ma prawa organizować wyjść z dziećmi poza teren placówki.
 3. Wykorzystywane przybory sportowe będą systematycznie dezynfekowane.
 4. Nauczyciele są zobowiązani o wyjątkową troskę o higienę rąk u dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza, po zabawie. Nauczyciele wdrażają dzieci do przestrzegania zasad i instrukcji mycia, dezynfekcji rąk, prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki i rękawiczek zgodnie z zaleceniami GIS.
 5. Na czas epidemii mycie zębów w przedszkolu zostaje zawieszone.
 6. Podczas opieki nad dziećmi, nauczyciele będą unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, zachowując obowiązujące zalecenia GIS.
 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, przy głównych wejściach do budynku, w salach dydaktycznych , wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji rąk.
 8. Praca nauczyciela w przedszkolu w okresie Covid-19 polega, między innymi, na tzw.:

1)         edukacji sytuacyjnej, polegającej na tym, że nauczyciel adaptuje formy przeprowadzania zajęć i ich treści do sytuacji. Nauczyciel pracuje z dziećmi na tych treściach, które po modyfikacji pasują do zaistniałej sytuacji, także w miarę możliwości dla tych dzieci, które nie biorą udziału w zajęciach grupowych; oraz

2)         na tzw. integracji metodycznej, czyli nauczyciel może z dziećmi w grupie (przedszkolnej) pracować jedną metodą na danym materiale programu nauczania, aby dzieciom, które nie przebywają na zajęciach, zaproponować realizację tego samego materiału przy wykorzystaniu innej metody.

     PRACOWNICY PRZEDSZKOLA!

 1. Do przedszkola nie wpuszczane są osoby z zewnątrz, które nie są związane z pracą lub przebywającymi tam wychowankami.
 2. Wszyscy pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej

(rękawiczki, maseczki ochronne), które znajdują się w pomieszczeniu socjalnym.

3. Wewnątrz przedszkola w pracy z dzieckiem nie jest obowiązkowe używanie środków ochrony osobistej (maseczki zakrywające usta i nos, rękawiczki).

4. Podczas sprawowania opieki nad dziećmi w miarę możliwości należy unikać rotacji pracowników przedszkola.

5. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi, opiekunami grup i personelem mającym kontakt z dziećmi.

6. Do przeprowadzania zabiegów higienicznych (w razie potrzeby) obowiązkowe jest zakładanie maseczki, rękawiczek oraz fartucha z długim rękawem.

7. Toalety dziecięce dezynfekowane są na bieżąco.

8.  Z sal dziecięcych należy usunąć zabawki, przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszaki, szmaciane lalki, wózki i drewniane klocki oraz inne bardzo drobne układanki.

9. Sprzęt sportowy używany do zajęć i zabaw ruchowych należy dezynfekować po każdorazowym jego użyciu.

10. Dzieci przebywające w przedszkolu pod opieką nauczycielki mogą korzystać z placu zabaw z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Należy stosować zasadę: każda grupa w innej porze dnia.

 1. Po każdorazowym korzystaniu ze sprzętu rekreacyjnego jest on natychmiast poddany dezynfekcji przez pracownika gospodarczego.
 2. Po powrocie do przedszkola z placu zabaw dzieci i pracownicy obowiązkowo dezynfekują ręce w szatni.
 3. Spacery i wycieczki poza teren przedszkola są zakazane.
 4. Zabawki, półki, szafki wszystkie powierzchnie ( podłogi, krzesła blaty stolików, parapety) klamki, dezynfekowane są kilka razy dziennie a  umywalki i sedesy  każdorazowo po ich użyciu.
 5. Wietrzenie sal dziecięcych jest obowiązkowe w 1-godzinnych odstępach czasowych.
 6. Placówka jest wyposażona w określone, dopuszczone do użytku środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochronne.
 7. Pracownicy mają obowiązek stosowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami obowiązującymi w placówce.
 8. W przedszkolu wydzielone jest pomieszczenie do izolacji w przypadku stwierdzenia zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-2 Covid-19.
 9. Izolatka wyposażona jest w środki ochrony indywidualnej i płyny dezynfekujące, apteczkę pierwszej pomocy, termometr bezdotykowy. W izolatce znajduje się Rejestr Zdarzeń, który wypełnia upoważniony pracownik.
 10. Zapewniono środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania instytucji.
 11. Zaopatrzono pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuchy z długim rękawem.
 12. Ustalono szybki sposób komunikacji z dyrektorem m.in. do raportowania o liczbie dzieci lub sytuacji podejrzenia zakażenia.
 13. Przygotowano procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruowano pracowników o ich stosowaniu.
 14. W przypadkach nieobecności pracownika organizowane są zastępstwa.
 15. W przedszkolu monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  oraz na placach zabaw.
 16. Przygotowano i umieszczono w określonym miejscu (łatwy dostęp) ważne numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Postępowanie wobec dziecka w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia – opis działań

Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył oznaki choroby, takie jak gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem  u dziecka:

 1. niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy
 2. niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola.
 3. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór i zorganizowanie opieki nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej sali lub osobę, która w tym momencie przebywa najbliżej.
 4. Dyrektor przedszkola lub nauczyciel pod opieką, którego przebywało dziecko powiadamia rodziców wychowanka.
 5. Rodzice są zobowiązaniu odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z przedszkola oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.
 6. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący i kuratorium oświaty a także stacje sanitarno-epidemiologiczną w Sejnach.
 7. Powrót dziecka do przedszkola będzie uzależniony od stanu jego zdrowia i braku widocznych objawów chorobowych.

Postępowanie wobec pracownika przedszkolaka jeżeli   zaobserwujemy objawy zakażenia koronawirusem.

1. Pracownik przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. Ponadto powinien zawiadomić telefonicznie dyrektora przedszkola.

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

3. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscu, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci i powiadomić stację sanitarno-epidemiologicznej w Sejnach i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

5. Jeżeli ktokolwiek z pracowników, rodziców dzieci czy wychowanków miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane: (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

6. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka lub pracownika jak najszybciej zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

7. W przedszkolu wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych, w którym znajdują się środki ochrony i płyn dezynfekujący ( pomieszczenie na piętrze zwane pokojem nauczycielskim).

Postępowanie z pomieszczeniami, jeśli wystąpił przypadek osoby  z podejrzeniem koronawirusa

W przypadku, gdy wychowanek  lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor przedszkola w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń .

PODSTAWOWE OGÓLNE ZASADY  OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce – instrukcje umieszczone są we wszystkich toaletach dziecięcych oraz pracowniczych. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem..
 2. Przed wejściem do przedszkola dezynfekować ręce   płynami/ żelami na bazie alkoholu          (min. 70 %).
 3. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody przez 30 sekund.
 4. Zachować bezpieczny dystans
  Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości z innymi osobami, zaś osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno dzieci jak i dorosłych bliżej niż na 1,5 metry.
 5. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Zapobiegać innym chorobomzakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
 7. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną oraz racjonalne odżywianie.

Ważne telefony:

Organ Prowadzący przedszkole:  Burmistrz Miasta Sejny:
87/5162 073,  87/5162 074,  87/5162 054

e-mail: sekretariat@um.sejny.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sejnach

(fax) (87) 517 34 50 ;   (87) 517 33 50

e-mail: pssesejny@poczta.onet.pl , psse.sejny@pis.gov.pl

Podlaski Kurator Oświaty Delegartura w Suwałkach

Telefon sekretariatu: 87 563 50 80

suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Nr alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast