PROCEDURA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO SEJNY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Rekrutacja dzieci do przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach przeprowadzana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017r. poz. 59),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkola, szkół i placówek. (Dz. U. z 2017r. poz.610)
3. Uchwała Nr L/287/18 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sejny
4. Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sejny.
5. Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej oraz zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Procedura określa zasady rekrutacji do przedszkola którego organem prowadzącym
jest Burmistrz Miasta Sejny.

Rozdział II
Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 2

Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
1) ogłoszenie dyrektora przedszkola o rekrutacji,
2) przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce,
3) przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola,
4) ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia komisji rekrutacyjnej,
5) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego,
6) rozpatrywanie odwołań rodziców od decyzji komisji rekrutacyjnych,
7) zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług.

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności ogłaszając rekrutację w następujących formach:
1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców w przedszkolu,
2) na stronie internetowej przedszkola,
3) na stronie internetowej Miasta Sejny
4) na Facebooku
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym stanowi załącznik do powyższej procedury.

Rozdział III
Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 3

Dzieci przyjmuje się do publicznego przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Rekrutacja dzieci do publicznego przedszkola odbywa się raz w roku.
Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dziecko w wieku 3, 4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
Dziecko w wieku powyżej 6 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do publicznego przedszkola składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji Deklarację (Załącznik nr 1) o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.
Rodzice dziecka składają do przedszkola Wniosek o przyjęcie do naszego przedszkola. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola stanowi (Załącznik nr 2) do Procedury.
11. Deklaracja jak i wniosek dostępne będą na stronie Urzędu Miasta Sejny, na stronie internetowej przedszkola oraz w formie papierowej w przedszkolu. Rodzice pobierają wniosek o przyjęcie dziecka, wypełniają i składają go wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami w przedszkolu. Wniosek, który nie zostanie złożony w przedszkolu nie bierze udziału w rekrutacji.
12. Podpisy rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
13. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola są zobowiązani do podpisania umowy z przedszkolem. Niepodpisanie umowy w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Rozdział IV
Kryteria postępowania rekrutacyjnego

§ 4

Do publicznego przedszkola przyjmuje się wyłącznie dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami na terenie Miasta Sejny. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Sejny. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Sejny stanowi Załącznik nr 1 do wniosku.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie miasta Sejny niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decydują kryteria określone w art. 131.2 Prawo Oświatowe (Dz. U, z dnia 11.01.2017r. poz. 59).
Kryteria ustawowe obejmują:
1) wielodzietność rodziny dziecka,
2) niepełnosprawność dziecka,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 131.3 Prawo Oświatowe (Dz. U, z dnia 11.01.2017r. poz. 59) powyższe kryteria mają jednakową wartość.
Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów lub po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania decydują dodatkowe kryteria:
Kryteria dodatkowe określone Uchwałą Nr L/287/18 Rady Miasta Sejny w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz ich wartość:
1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata są osobami pracującymi lub studiującymi w systemie dziennym – 20 pkt,
2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola – 15 pkt,
3) istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 7 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie – 5 pkt.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania do przedszkola, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę dodatkowe kryteria wymienione w § 4 pkt. 5
Rodzice dzieci zamieszkali poza terenem miasta Sejny mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Do wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola dołącza się dokumenty oraz oświadczenia. Wykaz dokumentacji wymaganej do potwierdzenia poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych zawarty jest we wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w momencie nie załączenia przez rodzica/opiekuna dokumentów potwierdzających oświadczenia może:
1) zażądać od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia,
2) zwrócić się do Burmistrza Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w tych oświadczeniach w tym w szczególności zamieszkiwania na terenie miasta Sejny.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia danego kryterium.

Rozdział V
Komisja Rekrutacyjna

§ 5

Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego komisji.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola w terminie określonym w harmonogramie czynności rekrutacyjnych rodzice składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu.
Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostało zakwalifikowane, a rodzice potwierdzili wolę przyjęcia poprzez podpisanie stosownego oświadczenia.
Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje przedszkole, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w niniejszym regulaminie i liczbę uzyskanych punktów za spełnienie ich oraz zachowując w każdej grupie jedno miejsce wolne – rezerwowe dla wypadków losowych
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rozdział VI
Postępowanie odwoławcze i uzupełniające

§ 6

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do publicznego przedszkola.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic dziecka może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

§ 7

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
Do postępowania uzupełniającego stosuje się te same zasady co w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach

Harmonogram

rekrutacji do Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Sejnach

w roku szkolnym 2018/2019

 

Data Etap rekrutacji/czynność rekrutacyjna
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
19 lutego 2018r. 28 lutego 2018r. Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola
1 marca 2018r. 31 marca 2018r. Pobranie i złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych w tym oświadczenia o miejscu zamieszkania.
3 kwietnia 2018 r. 9 kwietnia 2018 r. Powołanie komisji rekrutacyjnej, weryfikacja przez komisję rekrutacyjną w przedszkolu wniosków o przyjęcie  i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.
10 kwietnia 2018 r.  godz. 9.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szk. 2018/2019
Procedura odwoławcza
10 kwietnia 2018r. 17 kwietnia 2018r. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w wnioskiem o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia.
24 kwietnia 2018r. 4 maja 2018r. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
7 maja 2018 r. 14 maja 2018r. Podpisywanie umowy między rodzicami a przedszkolem  na korzystanie z usług przedszkola
Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do przedszkola
15 maja 2018r. Informacja o posiadaniu w przedszkolu wolnych miejsc, lub o ich braku.
15 maja 2018r. 25  maja 2018r. Złożenie wniosków wraz z załącznikami
28 maja 2018r. 31 maja 2018r. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
31 maja 2018r. godz. 9.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
20 sierpnia 2018r. Ogłoszenie o wolnych miejscach
21 sierpnia 2018r. 24 sierpnia 2018r. Rekrutacja uzupełniająca
29 sierpnia  2018r. Opublikowanie całościowej listy dzieci

Przyjętych do przedszkola w roku 2018/2019

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast