To, czego nauczymy dzieci będzie owocowało przez lata”
W roku szkolnym 2015/2016 grupa dzieci 5 – letnich uczestniczy w projekcie z edukacji przyrodniczej w ramach działalności Klubu przyjaciół Ziemi „Tęcza”. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.
Cel strategiczny:
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.
Cele ogólne:
rozbudzanie wrażliwości dzieci na piękno przyrody ożywionej i nieożywionej.
kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie obserwacji i prostych doświadczeń.
uświadamianie dzieciom istnienia zagrożeń dla środowiska powodowanych przez działalność człowieka oraz konieczności dbania o jej stan.
kształtowanie postaw, nawyków i zachowań pro – ekologicznych dzieci i ich rodziców w życiu codziennym.
rozwijanie zdolności dzieci poprzez działalność twórczą.
Cele szczegółowe:
stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającej nas przyrody.
dokonywanie oceny działalności człowieka oraz jego wpływu na stan środowiska.
uświadamianie dzieciom znaczenia obiektów przyrodniczych oraz istot żywych (roślin, zwierząt), zjawisk atmosferycznych, przemian środowiska i zasobów naturalnych w życiu człowieka.
poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin chronionych w Polsce.
zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie poprzez stosowanie metod stymulujących aktywność własną dzieci.
zachęcanie i wdrażanie do przestrzegania norm ekologicznych – segregacja odpadów, oszczędzanie wody, energii, papieru.
zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie i jego znaczeniem; uświadamianie jakie są przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód; zapoznanie ze sposobami oszczędnego korzystania z wody.
zapoznanie ze znaczeniem powietrza i gleby w życiu człowieka i innych organizmów żywych.
zdobycie ogólnej wiedzy na temat: pogody, klimatu i kosmosu.
zachęcanie rodziców do współpracy z przedszkolem poprzez pomoc w realizacji działań naszego Klubu.
Metody:
obserwacja, pokaz
doświadczenia
zabawy, gry dydaktyczne
zajęcia praktyczno – techniczne
spacery, wycieczki
przekaz słowny
Przewidywane osiągnięcia dzieci:
Dzięki uczestnictwu w zajęciach Klubu, przedszkolak zdobędzie, poszerzy i utrwali swoją wiedzę na temat przyrody ożywionej i nieożywionej, dowie się o możliwych zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony natury. Wykształci wrażliwość, postawy i nawyki pro – ekologiczne, zdobędzie świadomość, że także ma wpływ na jakość środowiska. Poprzez aktywny udział w zajęciach poszerzy również umiejętności komunikacji oraz interpersonalne w zakresie współpracy z innymi, zgodnego działania, jak również rozwinie zdolności manualne, logicznego myślenia, wnioskowania i przewidywania skutków swoich działań.

ROK SZKOLNY 2017/2018

Projekt z edukacji przyrodniczej „Odkrywamy tajemnice natury” prowadzony w ramach działalności klubu „Tęcza”
Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się poprzez działanie, zbierając swoje doświadczenia ręką, sercem, głową. Najlepszym sposobem zaspakajania naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka.
Istotą projektu jest rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych i rozwijania zainteresowań poznawczych oraz czerpania radości i satysfakcji z uczestnictwa w życiu przyrody. W projekcie bierze udział grupa dzieci 5 – 6 letnich. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w miesiącach: listopad 2017r. – czerwiec 2018r.
CEL STRATEGICZNY: Wzbudzanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w świecie przyrody.
CELE OGÓLNE:
rozbudzanie zainteresowań fizycznymi i chemicznymi zjawiskami występującymi w przyrodzie i lepsze ich rozumienie;
wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające mu zrozumieć zachodzące procesy;
tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku rozwijanie twórczej postawy;
samodzielne podejmowanie działań, prowadzenie obserwacji i eksperymentów (pod okiem nauczyciela) oraz wyciąganie wniosków;
nabywanie doświadczenia i wykorzystywanie nabytej wiedzy w życiu.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
Dzięki uczestnictwu w projekcie dzieci wykształcą umiejętność myślenia, poszukiwania, działania, wyjaśniania i wyciągania wniosków. Uczestnicząc w zabawach badawczych dzieci będą miały możliwość doskonalić swoją orientację w otaczającym je świecie, rozwijać myślenie przyczynowo – skutkowe, odbierać nowe wrażenia estetyczne. Uważam, że zabawy badawcze przybliżą dzieciom bogactwo zjawisk zachodzących obok nas w codziennym życiu i ułatwią dalszą edukację w zakresie nauk ścisłych w szkole podstawowej.

Zdjęcia z realizacji projektu są cykliczne umieszczane w galerii naszej grupy – zapraszamy do oglądania.
Tematyka i cele dotychczas zrealizowanych zajęć z projektu edukacyjnego: „Odkrywamy tajemnice natury”:
1. Powołanie Klubu – cele, zadania, zasady bezpieczeństwa.
2. ” Czy i dlaczego powinniśmy myć ręce przed posiłkami?” – praktyczna działalność dzieci.
Cel: doświadczalne sprawdzenie prawdziwości powyższego zdania.

3. „Odżywiam się zdrowo” – zapoznanie z piramidą żywienia. Wykonanie owocowych szaszłyków.
Cel: szukanie odpowiedzi na pytanie: „jaki wpływ na zdrowie ma właściwe odżywianie?”
4. „Kisimy kapustę” – ćwiczenia praktyczne.
Cel: poznanie sposobu kiszenia kapusty oraz jej wartości odżywczych.
5. „Dojrzewający schab” – konserwowanie żywności.
Cel: poznanie jednego z domowych sposobów konserwowania mięsa. Degustacja dojrzałej wędliny.
6. „Hodowla kryształków soli” – eksperymenty.
Cel: szukanie odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ na sól ma parująca woda?
7. „Co nam daje ogień?” – doświadczenia.
Cel: poznanie właściwości ognia oraz zrozumienie co jest potrzebne aby płonął lub gasł.
8. „Woda – wędrowniczka” i „Znikająca woda” – eksperymenty.
Cele: przybliżenie zagadnienia związanego z obiegiem wody w przyrodzie oraz badanie ciśnienia wody.
9. „Tęczowe mleko” – eksperymenty.
Cel: badanie napięcia powierzchniowego płynów – mleka.
10. ” Do czego potrzebne są drożdże”? – doświadczenia.
Cel: zrozumienie reakcji zachodzących podczas rośnięcia drożdży oraz poznanie sposobów ich wykorzystywania przez człowieka.
11. „Gumowe jajko” – eksperymenty.
Cel: poznanie interakcji zachodzących podczas działania octu na jajka.
12. „Pienisty wulkan” – doświadczenia.
Cel: znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie substancje powodują wytwarzanie się gazów i dlaczego piana wypływa z butelek.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast