„Przedszkolak patriota” – projekt edukacji patriotycznej.

Cele programu:

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Celem wychowania patriotycznego realizowanego już w przedszkolu jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej.

Cele poznawcze:

poznanie historii powstania państwa polskiego,

poznanie symboli narodowych;

poznanie hymnu polskiego

poznanie historii Święta Niepodległości Polski;

przybliżenie postaci marszałka Józefa Piłsudskiego

zrozumienie znaczenia symboli  narodowych

nauczenie prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski;

poznanie ważnych tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych wyróżniających nas jako Polaków.

poznanie najważniejszych tańców narodowych  i pieśni patriotycznych

Cele efektywne

Kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, rówieśnikami i  przedszkolem

Kształtowanie  szacunku dla najbliższych członków rodziny,

Kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji;

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, jego kulturą i tradycją ,

Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego;

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych;

Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych;

Umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych.

Kształtowanie właściwego stosunku do otaczającego świata, dostrzeganie piękna i wartości przyrody oraz przyswajanie zasad ochrony przyrody,
Przygotowanie dzieci do pracy i życia społecznego, do aktywnego uczestnictwa w kulturze

Dostrzeganie piękna naszego miasta.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast