KONCEPCJA ROZWOJU
Przedszkola Miejskiego
Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach

Program działań na lata 2012-2017

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie:
· Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
· Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku – Podstawa ProgramowaWychowania Przedszkolnego (Dz. U. Z 2009 nr 4 poz. 17),
· Statutu Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Sejnach
Każde przedszkole przed opracowaniem planu wieloletniego powinno określić warunki edukacji dzieci, z uwzględnieniem wartości środowiska, jak również dokładnie poznać swoje możliwości kadrowe, lokalowe czy środowiskowe, które pozwolą uzyskać wysoki poziom realizacji zadań.
Rozpoznanie istniejącej sytuacji – wewnętrznej i zewnętrznej – jest określeniem mocnych i słabych stron placówki, jej szans i zagrożeń, ustalonych przede wszystkim na podstawie wyników ewaluacji pracy przedszkola. Wymaga pozyskania informacji o stanie rzeczywistym, jak i wyzwaniach przyszłości, ponieważ placówka oświatowa jaką jest przedszkole nie może efektywnie funkcjonować bez rzetelnych diagnoz i bez wizji przedszkola przyszłości.
Pracownicy przedszkola poprzez swoją pracę i indywidualną postawę kreują wizerunek przedszkola w środowisku.
Istnieje kilka podejść kreowania rozwoju placówki. Jednym z nich jest podejście antycypacyjne – czyli planowanie z przyszłości. Jest ono „procedurą postępowania obejmującą ciąg działań, dla którego punktem startu jest wizja przyszłości.”

Dzięki planowaniu z przyszłości jesteśmy przekonani że nasze przedszkole będzie wzorcowe i doskonałe, kształtujące osobowość małego człowieka na całe jego życie.

KONCEPCJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ETAPY:

1. Określenie misji i utworzenie wizji przedszkola;
2. Diagnoza przedszkola (zasoby i potrzeby);
3. Wyłożenie priorytetów i określenie terminów wykonania;
4. Określenie celów szczegółowych, kryteriów sukcesu i osób odpowiedzialnych;
5. Propozycje działań służących ocenie realizacji planu rozwoju przedszkola na poszczególnych etapach.

Misja Przedszkola:

Kochamy dzieci takimi jakie są i nie szczędzimy wysiłku aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju
na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Wizja

Jesteśmy przedszkolem pracującym w oparciu o zindywidualizowany program rozwoju dziecka, dzięki czemu nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole. Nasz program pracy wychowawczo-dydaktycznej realizujemy we współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami. Kadra przedszkola permanentnie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe i dostosowuje zajęcia do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka. Przedszkole powiązane jest licznymi więzami współpracy z instytucjami środowiska lokalnego, co wpływa korzystnie na wszechstronny rozwój dzieci oraz budzi przywiązanie do Jego „Małej Ojczyzny”.

Ad. 2. DIAGNOZA PRZEDSZKOLA (ZASOBY I POTRZEBY)

Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach usytuowane jest przy ulicy Zawadzkiego 13. Posiada duży ogród z naturalnie różnorodnym terenem, cały plac porasta trawa z wydzielonymi rabatami kwiatowymi, oczkiem wodnym, starodrzewiem i wydzielonymi placami zabaw dla dzieci młodszych i starszych. W ostatnich latach teren obsadzony został w dość dużym stopniu drzewami iglastymi w celu utworzenia żywopłotu i osłonięcia przedszkola od trakcji samochodowej ulicy Zawadzkiego. Ogród posiada stary metalowy sprzęt rekreacyjny jak i nowoczesny sprzęt drewniany: ciuchcia, chybotki, komplet rekreacyjny typu „Plac zabaw” ślizgawki, huśtawki i przeplotnie. Poza tym znajdują się elementy ozdobno-użyteczne jak wiatrak czy domek Baby Jagi. Ogród wyposażony został również w ławeczki w postaci wyrzeźbionej z dębu dżdżownicy i smoka. Do zabaw i ćwiczeń wykorzystano ścięte pnie drzew tworząc elementy do zabaw równoważnych.
W tylnej części posesji wygospodarowano bezpieczny parking, który służy rodzicom przywożącym i odbierającym dzieci z przedszkola. Z parkingu do budynku przedszkola prowadzi ścieżka wyłożona polbrukiem. Z przedniej strony przedszkola wykonano nowe ogrodzenie z elementów kamienno- cementowych oraz kutych przęseł, które podniosło atrakcyjność naszego przedszkola. Ogrodzenie jest niezbyt wysokie, które zarówno zabezpiecza teren przedszkola jak i odkrywa piękno ogrodu przedszkolnego i budynku. Dzięki temu zachęca dzieci do odwiedzenia nas.
Przedszkole mieści się w ponad 40-letnim budynku, typowym na ówczesne lata, który do chwili obecnej przeobrażany jest permanentnie aby dopasować się do dzisiejszych potrzeb. W budynku przedszkola mieszczą się 4 sale zajęć dla dzieci , sala rekreacyjna, pokój nauczycielski, kancelaria, kuchnia i zmywalnia. Przedszkole posiada swoją kotłownię na olej opałowy.
Na przestrzeni ostatnich lat wymieniono całą stolarkę okienną, drzwi wejściowe, zmodernizowano kuchnię przedszkolną, wyremontowano zmywalnię, wyposażono je w nowoczesne sprzęty. Wszystkie łazienki przeszły gruntowny remont tak jak i parkietowe podłogi w salach a w każdej z nich wymieniono ścianki meblowe stoliki i krzesełka na ergonomiczne i bardzo estetyczne, W dużej części zakupiono naczynia stołowe typowe dla dzieci. Sale stały się kolorowe od różnorodności nowych, edukacyjnych zabawek i kącików zainteresowań.Przedszkole zatrudnia 10 nauczycieli z których 7 nauczycieli posiada najwyższy stopień awansu zawodowego- nauczyciela dyplomowanego a pozostali nauczyciele to nauczyciele mianowani.Określając istniejące warunki edukacji dzieci, w naszym przedszkolu uwzględnieniami wartości środowiska, swoje możliwości kadrowe, lokalowe czy środowiskowe, które pozwolą uzyskać wysoki poziom realizacji zadań.Kadra pedagogiczna systematycznie i z sukcesem podnosi swoje kwalifikacje, rozwija umiejętności i kompetencje poprzez udział w zewnętrznemu i wewnętrznemu doskonaleniu zawodowemu jak również samorozwojowi. Swoje nowe umiejętności natychmiast wdraża w pracy z dziećmi, dzięki czemu przyczynia się do podnoszenia jakości pracy przedszkola. Nauczycielki nawiązują do koncepcji Marii Montessori. Dużą popularnością cieszą się techniki pracy Celestyna Freineta, metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz oraz gimnastyka twórcza Karola Orfa i Rudolfa Labana. Twórczy nauczyciele w codziennej pracy zmierzają w kierunku metod wyzwalających u dziecka poczucie podmiotowości, czemu towarzyszy poszukiwanie, innowacje i eksperymenty. Nauczyciele coraz częściej stają się animatorami lub terapeutami pomagającymi wychowankom poszukiwać, odkrywać i przekraczać ich dotychczasowe osiągnięcia. Zmiany w stylu ich pracy w treściach edukacyjnych i metodycznych przyczyniają się do pozytywnych relacji dziecko – nauczyciel – rodzice, które czynią na równi odpowiedzialnymi za proces edukacji wszystkich jego uczestników: nauczycieli, dzieci i rodziców. Ci ostatni są naszymi sprzymierzeńcami, współodpowiedzialnymi za wychowanków w każdej chwili ich pobytu w przedszkolu.
Pracownicy administracji i obsługi również uczestniczą w opiece, wychowaniu i pracy pedagogicznej przedszkola będąc uzupełnieniem strony dydaktycznej naszej placówki. Dbają o zdrowe i smaczne jedzenie, o to aby dzieci pozostawały w otoczeniu czystym, higienicznym i pachnącym. Dużą staranność przykładają w dbałości o otoczenie przedszkola: trawniki, kwietniki. Angażują się we wszystkie uroczystości i imprezy okolicznościowe. Są integralną częścią społeczności przedszkolnej, cechuje je wysoka kultura osobista.
Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny, bezpieczny rozwój, uczy przez zabawę. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Nauczyciele chronią oryginalność myślenia dziecka, nie nakazują ale proponują, nie wyjaśniają nadmiernie i nie wyręczają, natomiast dają dziecku szansę na znalezienie własnej drogi dochodzenia do rozwiązania problemu, wyzwalają pomysłowość dziecka własną pomysłowością.
W przedszkolu realizowane są programy autorskie opracowane na skutek określenia możliwości środowiskowych i potrzeb wychowanków. Każda z grup dziecięcych współpracuje z różnorodnymi instytucjami i ośrodkami w lokalnym środowisku. Informacje o różnorodnych sposobach pracy naszego przedszkola i jej efekty systematycznie zamieszczane na naszej stronie internetowej przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku naszej placówki.

Ad. 3 KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA`

· Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
· Modelowanie, projektowanie, pobudzanie, zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność.
· Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej;
Kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, rówieśnikami, przedszkolem, kształtowanie właściwego stosunku do otaczającego świata, dostrzeganie piękna i wartości przyrody oraz przyswajanie zasad ochrony przyrody,
Kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji,
Przygotowanie dzieci do pracy i życia społecznego, do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Wypełnianie roli spadkobierców historii naszych dziadów i idei reprezentowanych przez patrona naszego przedszkola – Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ad. 4 CELE STRATEGICZNE

I. Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej;
II. Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem:
– realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola;
– monitoringu realizacji podstawy programowej
– systematycznego współdziałania nauczycieli w procesie edukacji dzieci i prowadzenia działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych;
III. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku;
IV. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy;

Ad. 5 PLANOWANE TEMATY PRACY NA LATA 2012 – 2017 służące realizacji koncepcji rozwoju .

„Mały artysta czyli twórczy przedszkolak” 2012-2013
„Kto Ty jesteś? Polak mały” 2013-2014
„Przedszkolak odkrywca” 2014-2015
„Bezpieczny przedszkolak” 2015-2016
„Mama tata siostra brat to mój mały świat” 2016-2017

Rok szkolny 2012-2013 : „Twórczy przedszkolak”

Dzieciństwo, to taki okres w życiu, w którym wszystko jest ciekawe, kiedy ruchliwość i energia, chęć poznania i samodzielnego działania jest niespożyta. Czas dziecka spędzony w sposób twórczy, pełen radości i niespodzianek, będzie procentował w jego dorosłym życiu. Twórcza aktywność dziecka wynika z potrzeby wyrażania siebie, swoich myśli, uczuć i przeżyć. Jego wewnętrzny świat jest możliwy do ujawnienia
poprzez różnorodne formy ekspresji słownej, ruchowej, muzycznej i plastycznej.
Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka, jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania. Sztuka dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich dzieci powinna być znakomitą zabawą.
Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów wychowywania dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, oderwania od rzeczywistości. Rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia. Dziecko styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi. Wczesne kontakty ze sztuką zachęcają do własnej twórczości. Małe
dziecko śpiewa, tańczy, gra, ponieważ ma taką potrzebę. Zabawa w teatr jest czymś bardzo naturalnym, zapewnia dziecku prawidłowy rozwój. Zabawa w role służy zaspakajaniu wewnętrznej potrzeby przyjmowania przez dziecko roli dorosłego. Są one wstępem do działalności teatralnej, w której różne rodzaje ekspresji znajdują swój najpełniejszy wyraz. W teatralnych doświadczeniach kształtują się u dziecka specyficzne głębokie przeżycia artystyczne. Stosowanie ich w pracy z dziećmi zapewnia wiele satysfakcji.
Dziedziną szczególnie sprzyjającą rozwojowi spontanicznej, twórczej wypowiedzi dziecka, chociażby ze względu na różnorodność wyrazu: słowo, śpiew, ruch, dźwięki instrumentów, różne efekty akustyczne jest muzyka. Wpływa ona na rozwój ogólny dzieci, zarówno w zakresie sprawności fizycznej, jak i intelektualnej. Za pomocą sygnałów muzycznych mobilizuje się uwagę dzieci, uczy spostrzegania i myślenia, rozwija szybką reakcję oraz umiejętność poruszania się w przestrzeni. Ogromną radość sprawia dzieciom działalność
polegająca na wszelkiego rodzaju działaniach twórczych.

Cele strategiczne:

Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez aktywizujące metody pracy, uwzględniające jego aktywność twórczą, wspierające rozwój intelektualny, zainteresowania, zdolności i talenty dziecka.

Zadania:
Pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływania na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.
Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć, odczuć i myśli w różnorodnej twórczości i aktywności.
Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata i rozbudzanie przeżyć estetycznych.
Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów muzyki i ruchu.
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej i werbalnej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

Działania:
Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych przez dziecko.
Aranżacja sal przedszkolnych:
kąciki plastyczne, muzyczne, teatralne,
skrzynie skarbów,
ekspozycje prac dzieci

3. Prezentacja prac i wytworów dzieci związanych z uroczystościami przedszkolnymi.
4. Udział w konkursach plastycznych, muzycznych i recytatorskich, wystawach i przeglądach organizowanych przez nas, przez środowisko lokalne a także inne placówki światowo-kulturalne.
Oglądanie wystaw, pokazów sztuki ludowej, galerie, wernisaże.
Spotkanie z muzykantami ludowymi: Kapela klezmerska, Kapela Sejneńska
Zabawy muzyczno-ruchowych i tanecznych
8. Zajęcia muzyczne i plastyczne inspirujące twórczą ekspresję dziecka
Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:
uroczystości przedszkolne,
udział w festiwalach i konkursach.
10. Rozwijanie zdolności muzycznych i plastycznych dziecka poprzez:
indywidualny i zbiorowy śpiew,
tańce i zabawy muzyczno-ruchowe,
ćwiczenia emisyjne,
gra na instrumentach muzycznych.
Zajęcia w kółku plastycznym
Zajęcia muzyczne w kółku muzycznym.

11. Łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań edukacyjnych.
12. zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych form: literatury, sztuki, teatru, dramy jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej:
nauka wierszy, wyliczanek,
inscenizacje,
omawianie treści pozycji literackich,
zabawy słowne i słownikowe,
ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
oglądanie teatrzyków, przedstawień teatralnych.
13. Organizowanie zajęć rozwijających twórczą aktywność werbalną dziecka we wszystkich sferach (językowa, ruchowa, emocjonalna).
14. Zamieszczanie informacji dotyczącej twórczej aktywności dzieci na stronie internetowej przedszkola.
15. Pozyskiwanie rodziców do tworzenia bazy dla rozwoju kreatywności dzieci współpracy
16. Współpraca ze środowiskiem lokalnym (Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa).

Oczekiwane efekty

Dziecko:

Jest twórcze, kreatywne, aktywne.
Wyraża swoją wiedzę, doświadczenia, przeżycia poprzez różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego.
Zna różnorodne techniki plastyczne.
Eksperymentuje różnymi materiałami plastycznymi.
Zna i śpiewa piosenki
Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.
Słucha, tworzy i wyraża własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej.
Odczuwa radość z bezpośredniego kontaktu z muzyką.
Odkrywa własne możliwości, uzdolnienia muzyczne – gra na instrumentach.
Bierze udział w konkursach, festiwalach i uroczystościach przedszkolnych.
Obcuje ze sztuką.
Zna utwory literackie dla dzieci i ich autorów.
Zna i recytuje wiersze.
Angażuje się do różnorodnych zabaw w teatr, potrafi inscenizować teksty i odgrywać role.
Poprawie wypowiada się i ma bogaty słownik.
Jest śmiałe, odważne i otwarte.
Chętnie i aktywnie uczestniczy w organizowanych imprezach i uroczystościach.

Rok szkolny 2013 -2014: „Kto ty jesteś? Polak mały.”

„Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie” ma służyć poznaniu przez dzieci własnej tożsamości i kształtowaniu postaw tolerancyjnych otwartych, nastawionych na pluralizm, rozumienie i akceptację różnych kultur. Chodzi w niej o wychowanie do bycia aktywnym, żywym świadkiem wartości”
To również kształtowanie etycznego stosunku do małej ojczyzny, wydobywanie w procesie wychowawczym wartości jakie tkwią w przyrodniczym, kulturowym i społecznym otoczeniu dziecka.

Cel strategiczny:
Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój własnej tożsamości regionalnej jako
postawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i rozwijanie szacunku wobec innych wspólnot regionalnych, etnicznych i narodowych.

Zadania:

Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.

Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym najbliższego środowiska i regionu.
Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej. Kształtowanie postaw otwartych nastawionych na zrozumienie i akceptację kultury innej narodowości.

Działania:

Zorganizowanie w salach kącików regionalnych.
Gromadzenie i poznawanie opracowań i literatury dotyczących Sejn i okolic.
Organizowanie wycieczek, spacerów w celu poznania ważniejszych instytucji, zabytków i miejsc w naszej miejscowości.
Uczestnictwo w imprezach i uroczystościach o charakterze rodzinnym, państwowym.
Kultywowanie tradycji i zwyczajów o charakterze regionalnym.
Nauka zabaw, tańców, przyśpiewek i piosenek ludowych naszego regionu.
Wykonywanie prac plastycznych zainspirowane poznawaniem sztuki ludowej- „ozdobna serwetka”.
Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Moje miasto”.
Zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego konkursu recytatorskiego pt. „Babcine wierszyki”.
Festiwal piosenki regionalnej…..
Zwiedzanie ekspozycji w muzeum, klasztorze i Ośrodku Pogranicze:
– sala etnograficzna w klasztorze,
– sala muzealna w Ośrodku Pogranicze,
– wystawy w Białej Synagodze
Zorganizowanie otwartych zajęć warsztatowych pt. „Tradycyjne ozdoby choinkowe”.
Spotkania z indywidualnymi osobami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego, twórcami ludowymi: Aneta Ejdulis, Eugenia Olszewska.
Współpraca z instytucjami propagującymi bliższe poznawanie wielokulturowości naszego miasta – zajęcia edukacyjne
– Ośrodek Pogranicze
– Muzeum Ziemi Sejneńskiej
Współpraca z rodzicami:
– pomoc w gromadzeniu eksponatów do kącika regionalnego
– rodzinne wykonanie pracy na konkurs plastyczny pt. „Palma wielkanocna”
Doskonalenie zawodowe nauczycieli:
– udział w zewnętrznych szkoleniach i kursach,
– dzielenie się wiedzą w ramach WDN
Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola informacji o działaniach w zakresie edukacji regionalnej
Informowanie poprzez „kącik dla rodziców” o działaniach w zakresie edukacji regionalnej.
Nadanie przedszkolu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Efekty:
Dziecko
– rozumie potrzebę kolekcjonowania zbiorów kultury materialnej- wzbogaca kąciki regionalne o eksponaty
– interesuje się historią swojego miasta
– zna legendy, baśnie, opowiadania związane z naszym miastem i regionem
– zna instytucje, zabytki i, ważniejsze miejsca w naszym mieście
– aktywnie uczestniczy w uroczystościach o charakterze rodzinnym i patriotycznym
– zna tradycje, zwyczaje, obrzędy o charakterze regionalnym i kultywuje je
– śpiewa piosenki, recytuje wiersze oparte na motywach ludowych, zna tańce naszego regionu
– tworzy prac plastyczne z wykorzystaniem elementów kultury ludowej i tradycji regionalnych
– uczestniczy w spotkaniach z ciekawymi ludźmi naszego miasta, wie, jakie są ich pasje i zainteresowania
– zna i szanuje odrębność narodową, etniczną, językową ludzi zamieszkujących nasze miasto.

Rok szkolny 2014-2015 : „Przedszkolak odkrywcą”

Świat przyrody jest piękny, tajemniczy, fascynujący – częścią tego świata jest także człowiek. Świat ten dostarcza nam pozytywnych emocji, wzruszenia, cieszy, wzbudza zainteresowanie i podziw; świat odkryty a jednak wciąż jest odkrywany.
Wiedza z zakresu ekologii to przede wszystkim problemy i odpowiedzi na pytania: Dlaczego? Co by się stało gdyby? Co było przyczyną i Ajki będzie skutek?
W edukacji ekologicznej największą rolę odgrywają metody aktywizujące tj: odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie, działanie jak również odpowiedni dobór form pracy. A więc będą to wycieczki i spacery do różnych ekosystemów, instytucji, zakładów pracy itp., udział w różnych akcjach związanych z ochroną środowiska naturalnego człowieka, udział w konkursach i uroczystościach o tej tematyce oraz przy każdej nadającej się okazji.
Chcąc lepiej kształtować postawy proekologiczne dzieci – można także uroczyście obchodzić takie święta jak:

– Dzień Wiosny – 21 marca,
– Światowy Dzień Meteorologii – 23 marca,
– Tydzień Czystości Wód – od 1 do 7 kwietnia,
– Światowy Dzień Ziemi – 22 kwietnia,
– Dzień Lasu i Zadrzewień – 5 czerwca,
– Dzień Ekologa – 19 września,
– Dzień Ochrony Przyrody – 30 września.

Cel strategiczny:

Wszechstronne kształtowanie świadomości ekologicznej. Uwrażliwianie najmłodszych na jej piękno oraz kształcenie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.

Zadania:

Uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody.
Kształtowanie trwałych, pozytywnych postaw względem środowiska.
Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym je światem.
Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności reprezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
Rozwijanie wrażliwości poprzez niwelowanie uprzedzeń do owadów, płazów oraz uświadamianie niebezpieczeństw jakie może wyniknąć z niewłaściwego zachowania się w obcowaniu z przyrodą.

Działania:

Realizacja programu autorskiego Lucyny Matwiejczyk z edukacji ekologicznej „Tęcza” –
Poznawanie bliskiego i dalszego środowiska poprzez spacery i wycieczki.
Zajęcia badawcze prowadzone w różnorodnych ekosystemach przyrodniczych( łąka, las, sad, woda, gleba, fauna i flora występująca w najbliższym środowisku – biedronka, pasikonik, dżdżownica, winniczek, skorki)
Zapoznanie dzieci z wykorzystywaniem podczas zajęć różnorodnych przyborów i narzędzi technicznych – mikroskopy, lupy, słoiki, łopatki, akwarium, terrarium).
Zajęcia prowadzone metodami sensorycznymi: tworzenie prac artystycznych – przestrzennych z różnorodnego materiału, eksponowanie prac w holu przedszkola.
Zorganizowanie konkursu pt.; ”Wyobraźnia i natura” mającego na celu tzw. „myślenie rękami”.
Zajęcia muzyczne mające na celu kształcenie słuchu poprzez wsłuchiwanie się w odgłosy przyrody.
Wycieczki do różnorodnych instytucji użyteczności publicznej: poznawanie zawodów i ról społecznych, jakie pełnią dorośli ludzie:
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Biblioteka Publiczna, Ośrodek „Pogranicze”, Sala Wystawowa Klasztoru Podominikańskiego.
Udział w konkursach plastycznych – wykorzystywanie naturalnych technik w twórczości dziecięcej.
Zorganizowanie Festiwalu piosenki Pt.; „Lew głośno ryczy, trąbi słoń…”
Malowanie kamieni, kory, obrazów z wykorzystaniem piasku i ziemi na Festyn Rodzinny.
Prelekcje dla rodziców nt. ochrony przyrody.
Pomoc rodziców w zaopatrzenie dzieci w tzw. „uniformy badawcze”.
Współpraca z rodzicami przy organizacji wycieczek oraz podczas gromadzenia niezbędnych pomocy i materiałów technicznych.
Zajęcia warsztatowe z udziałem rodziców.
Zajęcia badawcze dla koleżanek.
Prace pielęgnacyjne i porządkowe w sali i w ogrodzie przedszkolnym (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi).
Zorganizowanie tzw. „Kącików badawczych”.
Zorganizowanie „Skrzyni skarbów przyrodniczych”.
Zachęcanie dzieci do zbierania ciekawych wytworów natury.
Zakup pojemników do zajęć badawczych.
Organizowanie spotkań z ludźmi zajmującymi się ochroną środowiska: nauczyciel przyrody, leśnik, archeolog lub geolog.
Zorganizowanie wycieczki do Wigierskiego Parku Narodowego.
Sadzenie drzewek w ogrodzie przedszkolnym.
Doskonalenie wewnętrzne i zewnętrzne nauczycieli w w/w temacie: prelekcje, referaty, warsztaty, zajęcia warsztatowe dla koleżanek i rodziców.
Zamieszczanie artykułów ,wierszy i piosenek oraz ważnych informacji z działalności Klubu „Tęcza” na stronie internetowej naszego przedszkola w dziale „Ciekawostki”

Oczekiwane efekty:
Dziecko zna:

Środowisko przyrodnicze, techniczne i społeczne.
Jest otwarte na otaczający je świat i rozumie relacje zachodzące w środowisku.
Dostrzega swoje miejsce i rolę w środowisku.
Buduje i rozbudza obraz pozytywnego spostrzegania samego siebie.
Jest twórcze pomysłowe, kreatywne , cierpliwe, konsekwentne w działaniu.
Potrafi z innymi podejmować się realizacji zadań.
Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

Rok szkolny 2015-2016: „Bezpieczny przedszkolak”

Edukacja zdrowotna uwzględniająca aktywność fizyczną i rozwój sprawności ruchowej dzieci zajmuje w przedszkolu szczególne miejsce. Ruch jest naturalną potrzeb dziecka odpowiednia aktywność ruchowa jest dziecku niezbędna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego, motorycznego i społecznego
Korzyści jakie płyną z systematycznej aktywności fizycznej, to m.in.: zapobieganie powstawaniu wad postawy, poprawa cech motorycznych: siły, wytrzymałości szybkości, wzmocnienie odporności. Również
zwiększenie wydolności układu krążenia i oddechowego, harmonijny rozwój układu mięśniowego i kostnego jak również zmniejszenie ryzyka otyłości.
Aby poprawić sprawność dzieci należy:
•zachęcać do różnych form ruchu;
•zapewnić codziennie czas na spontaniczną zabawę;
•ograniczyć czas spędzany przed telewizorem i komputerem;
•być przykładem dla dziecka i promować aktywny tryb życia.

Cele Strategiczne:
Zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do nabywania umiejętności prozdrowotnych.

Zadania:
Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu dzieci i zachowaniu ich zdrowia.
Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych, wdrażanie do dbania o zdrowie własne i innych.
Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higienicznych.
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
Rozwijanie tężyzny fizycznej i sprawności ruchowej.
Wdrażanie do czynnego wypoczynku.
Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, a przez to rozwijanie jego sprawności fizycznej.

Działania:
Realizacja programów autorskich: Bezpieczny przedszkolaczek”, edukacja zdrowotna w przedszkolu” oraz Maluch pełen życia, pozytywny, dzielny, zdrowy i aktywny”
Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.
Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu.
cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.
Wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów
Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej składającej się z przyborów do ćwiczeń inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej.
Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez spotkania z lekarzem, diabetykiem itp. zajęcia otwarte i warsztatowe dla rodziców, zorganizowanie Spartakiady przedszkolnej.
Ustalanie zdrowych, bogatych w witaminy i składniki odżywcze jadłospisów, ograniczanie spożywania słodyczy soli i chipsów.
Hodowla warzyw w salach
Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci.
Spacery i wycieczek.
Organizacja dyżurów
Udział w zawodach sportowych.

Rok szkolny 2016-2017:
„Mama, tata, siostra, brat i ja to mój cały świat” czyli przedszkolak w rodzinie.

Cel strategiczny:
Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem w którym dziecko wzrasta.
Zadania:

Kształtowanie podstawowych powinności moralnych i życzliwości , tolerancji , uczciwości
sprawiedliwości, odpowiedzialności.
Uświadamianie złożoności otaczającego świata i ukazywanie miejsca i roli człowieka w tym świecie.
Motywowanie do uczestnictwa w życiu rodziny : tradycje rodzinne ,obrzędy, wydarzenia rodzinne, uroczystości rodzinne.
Pielęgnowanie oryginalności , niepowtarzalności, nietypowości.
Aktywne uczestnictwo we wspólnych zajęciach edukacyjnych z najbliższymi: festynie rodzinnym i innych spotkaniach rodzinnych w przedszkolu.
Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola

Działania:

Poznawanie rodziny każdego dziecka, poprzez rozmowy, spotkania, zajęcia edukacyjne
Wykonanie upominków dla najbliższych z okazji różnorodnych świąt: dzień mamy, dzień babci i dziadka
Nauka piosenek o tematyce rodzinnej
Uczenie szacunku, miłości do starszych poprzez opowiadanie, wiersze
Opowiadanie o tradycjach, obrzędach, wydarzeniach, uroczystościach rodzinnych
Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną
Włączanie aktywne babć i dziadków do uczestnictwa w uroczystości z okazji ich święta
Organizowanie kiermaszu prac na festyn rodzinny
„Oryginalny, niepowtarzalny, nietypowy”- zorganizowanie konkursu rodzinnego ma oryginalny stój z okazji karnawału
– Bliższe interesowanie się pracą zawodową rodziców, dziadków, członków rodziny- wycieczki
-Organizacja zajęć kultywujących rodzinne tradycje: babcie, dziadkowie, pradziadkowie
– Doskonalenie nauczycieli wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące ciekawych scenariuszy.
-Organizowanie uroczystości rodzinnych w przedszkolu.
-Referaty wygłaszane na radzie pedagogicznej na temat: Znaczenie współpracy rodziny w wychowaniu dziecka.
-Ciekawe, sprawdzone formy współpracy z domem rodzinnym.
-Przygotowanie koncertów z okazji uroczystości rodzinnych.
-Współpraca z domem rodzinnym dziecka w zakresie wzbogacania bazy zabawkowej i biblioteki dziecięcej.
-Zakup pozycji metodycznych na temat współpracy z rodziną.
-Poszukiwanie przez nauczycieli artykułów dotyczących zabaw i zajęć integrujących Przedszkole z rodziną i utworzenie zbioru, pomocy nauczycielom na powyższy temat
-Umieszczenie materiałów wierszy i piosenek, oraz wszelkich informacji z życia przedszkola na gazetce dla rodziców i stronie internetowej.

Efekty:

Dziecko:
zna zasady życia w rodzinie.
zna prawa i obowiązki, oraz świat wartości moralnych.
zna i chętnie opowiada o wydarzeniach, tradycjach, obrzędach i uroczystościach rodzinnych
dzieli się z rodziną swoimi przeżyciami z przedszkola.
jest przywiązany do swojej bliskiej i dalszej rodziny.
dostrzega i rozumie potrzeby innych członków rodziny.
jest świadome własnej roli społecznej w rodzinie.
czuje się bezpiecznie w rodzinie i środowisku przedszkolnym.
obdarza szacunkiem, miłością swoich najbliższych.
rozumie przynależność do rodziny, społeczności lokalnej i narodowej.
jest dumny, tolerancyjny, odpowiedzialny, życzliwy i znający normy zachowań społecznych

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast